zaterdag 6 mei 2017

Venlo 14:52 Feeding

Amsterdam AbnAmro 16:09 Feeding

San Jose 6:34 Prey

Kingston 15:28 Feeding

Nottingham 14:07 Feeding

Illkirch 12:48 Feeding

Amsterdam AbnAmro 8:30 Male with prey

Eindhoven Catharinakerk 11:58 Feeding

Columbus Ohio 7:26 Feeding

Columbus Ohio 6:36 Feeding

Kingston 5:00 Feeding

Venlo 8:30 Feeding